ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Donker & Wit Tuintechniek

edrGEVESTIGD AAN de iepenstraat 9, 1657 ag te abbekerk.  

 

 

INSCHRIJVING: K.V.K.37108046

TEL:

MOBIEL: 06-24236683

RECHTSVORM: eenmanszaak

E-mailadres: info@donkerwit.nl

 

ARTIKEL 1. DEFINITIE

 

1.1               Gebruiker van deze Algemene voorwaarden Donker & Wit Tuintechniek nader te noemen Donker & Wit Tuintechniek: de ontvanger nader te noemen de Opdrachtgever.

 

1.2               De Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan Donker & Wit Tuintechniek een opdracht verstrekt of wenst te vertrekken ten aanzien van:  Leveren c.q. verrichten van werkzaamheden en/of diensten, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

1.3               Consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant aan Donker & Wit Tuintechniek een opdracht verstrekt of wenst te vertrekken ten aanzien van:  Leveren c.q. verrichten van werkzaamheden en/of diensten, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

1.4               Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening die tussen Donker & Wit Tuintechniek en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

1.5               Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Donker & Wit Tuintechniek uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht ontwerpen, aannemen en uitvoeren van, hovenierswerkzaamheden, tuinbestratingen, alsmede het leveren en installeren van, tuinhuisjes, beschoeiingen, hekwerken, vijvers, grondverzetwerkzaamheden en tuinonderhoud, tevens het verhuren van machines, met of zonder personeel, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

 

-           Aard van het bedrijf Hoveniersbedrijf;

-           het uitwerken van fantasierijke idee‘n, toegesneden op de situatie en het budget;

-           voorlichting en documentatie;

-           het maken van een ontwerp t.b.v. nieuwe en/of bestaande tuinen;

-           advisering en het opnieuw inrichten van bestaande tuinen;

-           leverancier van allerhande bomen, buitenplanten, struiken en tuinartikelen;

-           verhuur van machines met of zonder personeel.

 

1.6               Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Donker & Wit Tuintechniek ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Donker & Wit Tuintechniek vervaardigde goederen, waaronder o.a. stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

 

Meerwerk:

 

1.7          Onder meerwerk wordt verstaan: Al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

 

Extra werk:

 

1.8               Onder extra werk wordt verstaan: Werk wat tijdens de opdracht op verzoek van Opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door Opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is. In zulks geval volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Donker & Wit Tuintechniek.

 

1.9               In het geval Donker & Wit Tuintechniek als Opdrachtgever optreedt, dienen al zijn leveranciers  en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

 

HUISREGELS:

 

1.10             Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZPŐers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen. Bij het ingebreke blijven hiervan, kan niet tot betaling worden overgegaan.

 

1.11             Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel, dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Donker & Wit Tuintechniek kenbaar te maken en zal betaling plaatsvinden op basis van de wettelijke normen, die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft tot doel te voorkomen, dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

 

1.12             Onderaannemers en ZZP-ers verplichten zich, als er sprake is van meerwerk, dit eerst te overleggen met Donker & Wit Tuintechniek, voordat zij tot uitvoering overgaan.

 

1.13             Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

 

 ARTIKEL 2. ALGEMEEN

 

2.1               Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar, zijn alle voorgaande voorwaarden van Donker & Wit Tuintechniek vervallen.

 

2.2               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke zijn gesloten tussen Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor door Donker & Wit Tuintechniek derden dienen te worden ingehuurd. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven, worden overeengekomen in een door Donker & Wit Tuintechniek op te stellen opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Donker & Wit Tuintechniek, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgever zijn verworpen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Donker & Wit Tuintechniek.

 

2.3               Indien ŽŽn of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen (ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen) overeen te komen, waarbij - indien en voor zoveel mogelijk - het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2.4               Afspraken die zonder medeweten van Donker & Wit Tuintechniek zijn gemaakt door personeel en/of derden werkzaam voor Donker & Wit Tuintechniek binden Donker & Wit Tuintechniek niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 

3.1         De door Donker & Wit Tuintechniek gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Donker & Wit Tuintechniek om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen en gelden uitsluitend indien de uitvoering in 1(een) fase geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

3.2         Het maken van een ontwerp (en) t.b.v. nieuwe en/of bestaande tuinen is niet kosteloos en zal separaat berekend worden, tenzij anders is overeengekomen.

 

3.3         Donker & Wit Tuintechniek kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.4         De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden. Alles wat niet in de offerte wordt omschreven, wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan Opdrachtgever separaat worden berekend.

 

3.5         Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod, is Donker & Wit Tuintechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Donker & Wit Tuintechniek anders aangeeft.

 

3.6         Opdrachtgever verplicht zich monsters en/of stalen te retourneren. Bij het in gebreke blijven hiervan, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd Ű 100.- (zegge: ŽŽnhonderd euro) per staal en/of monster in rekening te brengen.

 

3.7         Ingeval Donker & Wit Tuintechniek een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan Opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.

 

3.8         Indien Opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Donker & Wit Tuintechniek automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Donker & Wit Tuintechniek verhaald worden.

 

3.9         Indien Donker & Wit Tuintechniek werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

 

3.10      Met betrekking tot de geleverde materialen, worden hun kleur en/of dikte bepaald door monsters en/of stalen. Zij worden slechts als benaderende gelijkenis verstrekt, zonder dat identieke kleuren en/of structuren door de klant kunnen worden ge‘ist.

 

3.11      Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.12      Indien er gerede twijfel bestaat aan de zijde van Donker & Wit Tuintechniek m.b.t. vervuilde grond, Donker & Wit Tuintechniek behoudt zich het recht voor een grondmonster te verlangen, deze kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij duidelijk anders wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

4.1         De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat door Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever de opdrachtbevestiging is getekend. Indien dit niet tijdig - binnen (14) veertien dagen - het geval is, behoudt Donker & Wit Tuintechniek zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten.

 

4.2          De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de - ten tijde daarvan-  door Opdrachtgever aan Donker & Wit Tuintechniek verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

4.3         De overeenkomst komt in plaats van (en vervangt) alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

4.4         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit, dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4.5         Elke tussen Opdrachtgever en Donker & Wit Tuintechniek gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Opdrachtgever binnen (14) veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk bericht, dat zij de overeenkomst ontbindt / herroept, conform de nieuwe consumentenwet ontbinding/herroepingsrecht.

 

4.6         De nieuwe consumentenwet geldt niet voor personen die handelen uit naam van een onderneming en/of hun beroep.

 

4.7         Eventuele wijzigingen dienen binnen 24(vierentwintig) uur te worden doorgegeven. Indien de wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd deze door te berekenen.

 

4.8         Indien een opdracht op basis van stelposten wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Donker & Wit Tuintechniek gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Donker & Wit Tuintechniek gemaakte kosten, zullen worden doorberekend.

 

4.9         Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

4.10      Alle door Donker & Wit Tuintechniek opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

4.11      Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Donker & Wit Tuintechniek niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk - waarvoor geen gegevens zijn overlegd - naar verhouding meer arbeid vereist, dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

 

4.12      Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

4.13      De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Donker & Wit Tuintechniek niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

 

4.14      Indien de door een Opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

 

4.15      Indien de uitvoering van een opdracht waarvoor offerte is gevraagd niet aan Donker & Wit Tuintechniek wordt opgedragen, is Opdrachtgever verplicht de offerte- compleet met alle daarbij behorende stukken- binnen acht (8) dagen franco aan Donker & Wit Tuintechniek terug te zenden.

 

4.16      Zodra aan de Opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen veertien(14) dagen door hem te worden afgenomen. Bij het ingebreke blijven hiervan heeft Donker & Wit Tuintechniek het recht om opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, met behoud van het recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5. OPDRACHTEN

 

5.1         De door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht - na het verstrekken van een opdrachtbevestiging - moet door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Donker & Wit Tuintechniek ter kennis zijn gesteld. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Donker & Wit Tuintechniek zijn bevestigd.

 

5.2         Indien een particuliere Opdrachtgever bij de gegeven opdracht niet tijdig - binnen (14) veertien dagen conform de nieuwe consumentenwet - gebruik maakt van het ontbindings-/herroepingsrecht en de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Donker & Wit Tuintechniek alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

 

5.3         Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

5.4         Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be•nvloed. Indien de wijzigingen - of de aanvullingen - op de opdracht financi‘le en/of kwalitatieve consequenties zullen hebben, zal Donker & Wit Tuintechniek de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

5.5         Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 

5.6         Donker & Wit Tuintechniek behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de eventueel bijkomende kosten.

 

5.7         Het is Opdrachtgever niet toegestaan, noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met, door of namens Donker & Wit Tuintechniek bij Opdrachtgever te werk gestelde of met/door of namens Donker & Wit Tuintechniek bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van Ű 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

 

5.8         Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke, zal een prijsaanpassing plaatsvinden: In beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie. Dit alles in overleg met Opdrachtgever en na overleg van rekeningen en verantwoording door Donker & Wit Tuintechniek

 

5.9         Donker & Wit Tuintechniek verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen). Echter aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever onmogelijk beoogde doel.

 

5.10      De Opdrachtgever verplicht zich, zowel jegens de Donker & Wit Tuintechniek medewerkers als jegens Donker & Wit Tuintechniek, om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Donker & Wit Tuintechniek medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden, zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Donker & Wit Tuintechniek medewerkers tegen gevaar voor lijf en goed zover beschermd zijn als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

 

5.11      De mogelijkheid bestaat dat Donker & Wit Tuintechniek meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.

 

5.12      De Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat Donker & Wit Tuintechniek tijdig kan beschikken;

 

á         over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

á         Indien gratis parkeren niet tot de mogelijkheden behoort zal Opdrachtgever zorg dragen voor betaling van eventueel gemaakte parkeerkosten alsmede het betalen van eventuele precariokosten.

 

5.13      De Opdrachtgever zal zorg dragen dat Donker & Wit Tuintechniek tijdig kan beschikken:

over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en eventuele beschikkingen) zo nodig in overleg met Donker & Wit Tuintechniek;

Bij werkzaamheden t.b.v. het plaatsen c.q. planten van erfscheidingen is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd  een kadaster verklaring te eisen waarop de juiste erfgrens wordt aangegeven;

het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

 

5.14      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Donker & Wit Tuintechniek of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen be•nvloeden of hieraan schade toebrengen.

 

ARTIKEL 6. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

6.1            In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelf is Donker & Wit Tuintechniek, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Donker & Wit Tuintechniek, niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden.

 

6.2            In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgever is Donker & Wit Tuintechniek, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Donker & Wit Tuintechniek, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

 

6.3            Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij Artikel 11.

 

6.4            Opdrachtgever verplicht zich ten allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn, zodat een aflevering vlekkeloos kan verlopen. Mocht dit niet het geval zijn en is er geen aflevering mogelijk, dan zullen alle daar uit voortvloeiende kosten, waaronder ook wordt begrepen de gemaakte kosten van de externe transporteur, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

6.5            Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Donker & Wit Tuintechniek, tenzij door haar schuld veroorzaakt, met uitzondering indien er sprake is van overmacht.

 

6.6            Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de schriftelijk overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en/of andere eventueel extra te maken kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de Opdrachtgever Donker & Wit Tuintechniek bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Donker & Wit Tuintechniek schriftelijk is bevestigd.

 

6.7            Het eventueel door Donker & Wit Tuintechniek te verwerken materiaal, goederen en/of de door Donker & Wit Tuintechniek te verwerken gegevens dienen tijdig door Opdrachtgever te worden aangeleverd.

 

6.8            De door Donker & Wit Tuintechniek te leveren goederen reizen immer voor rekening van de Opdrachtgever behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt.

 

6.9            Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

6.10         Het aannemen van de goederen door de Opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reŤu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat zijn geleverd.

 

6.11         Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij Donker & Wit Tuintechniek worden aangeleverd en de door Opdrachtgever zelf - of voor diens rekening- door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

 

6.12         Alle leveringstijden worden door Donker & Wit Tuintechniek steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra alle naar oordeel van Donker & Wit Tuintechniek eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de opdrachtbevestiging is verzonden.

 

6.13         Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de Opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Donker & Wit Tuintechniek kennis geeft, onverminderd het recht om door Donker & Wit Tuintechniek de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

6.14         Ten onrechte aan Donker & Wit Tuintechniek geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever. Eventuele vervoers-, transport- en/of opslagkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

6.15         Donker & Wit Tuintechniek is gerechtigd, in overleg met de Opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Donker & Wit Tuintechniek een goede of effici‘nte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

6.16         Indien Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

 

6.17         In het geval van levering van materialen door de Opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Donker & Wit Tuintechniek te stellen.

 

6.18         De bijvoeging ŇcircaÓ of Óca.Ó geeft Donker & Wit Tuintechniek het recht 10% meer of minder te leveren.

 

6.19         Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de Opdrachtgever, aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

 

6.20         Indien tijdens de uitvoering van een door Donker & Wit Tuintechniek aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Donker & Wit Tuintechniek onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, zal Donker & Wit Tuintechniek in overleg met Opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigen, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of minderkosten zullen tussen partijen worden verrekend.

 

6.21         Indien Opdrachtgever na toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van Donker & Wit Tuintechniek, (nodig voor de uitvoering van de opdracht) onder zijn hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Donker & Wit Tuintechniek het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.22         Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen, evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

 

6.23         Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door Opdrachtgever.

 

6.24         De Opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.

 

6.25         Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

 

6.26         Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.27         Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.

 

6.28         Indien Opdrachtgever voorkennis heeft m.b.t. aanwezigheid van puin en restanten van o.a. funderingen, is Opdrachtgever verplicht dit voor aanvaarding van de opdracht aan Donker & Wit Tuintechniek te melden, bij het ingebreke blijven hiervan komen de daaruit voortvloeiend kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

6.29         Indien Opdrachtgever er voor kiest bepaalde werkzaamheden zelf uitvoeren ( b.v. in het geval er door Donker & Wit Tuintechniek een walbeschoeiing wordt geplaatst maar het aanwerken van de grond door Opdrachtgever zelf wordt gedaan, aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele aansprakelijkheid voor welke gebreken dan ook.

 

ARTIKEL 7. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 

7.1            In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelf is Donker & Wit Tuintechniek, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Donker & Wit Tuintechniek, niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden.

 

7.2            In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgever is Donker & Wit Tuintechniek, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Donker & Wit Tuintechniek, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

 

7.3            Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Donker & Wit Tuintechniek, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

 

7.4            Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Donker & Wit Tuintechniek over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Donker & Wit Tuintechniek te voldoen.

 

7.5            De met Donker & Wit Tuintechniek overeengekomen opleveringstermijnen zijn door de Opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

7.6            Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Donker & Wit Tuintechniek door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Donker & Wit Tuintechniek van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

 

7.7            Ingeval van overmacht zal Donker & Wit Tuintechniek daarvan onverwijld aangetekend mededeling doen aan de Opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is Opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de Opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Donker & Wit Tuintechniek kennis geeft. Dit alles echter met de verplichting om aan Donker & Wit Tuintechniek het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

 

ARTIKEL 8. RECLAME(S) EN GARANTIES

 

8.1            Reclame(s), met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag, dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na verzenddatum van de stukken, dan wel binnen veertien (14) werkdagen na de ontdekking van het gebrek, aan Donker & Wit Tuintechniek kenbaar worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

 

8.2            Reclame(s) als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van reclame(s) met betrekking tot een bepaalde dienst, de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten door Donker & Wit Tuintechniek waarop de reclame(s) geen betrekking heeft (hebben).

 

8.3            Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame(s) heeft Opdrachtgever de keuze tussen: Aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

8.4            Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke medewerking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

 

8.5            Donker & Wit Tuintechniek is nimmer gehouden, na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen en/of werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.6            Bij Franco levering is Opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren. Met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt Opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

 

8.7            Bij alleen levering is Opdrachtgever of een eventuele derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangst bon bevestigt Opdrachtgever c.q. derde dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

 

8.8            Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.9            Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de Opdrachtgever zelf, is geen retourname mogelijk.

 

            Uitsluitingen van garanties

 

         De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

á         onjuist onderhoud c.q. achterstallig onderhoud;

á         onjuist gebruik;

á         extreme weersinvloeden zoals daar zijn, storm, overvloedige regenval, hagel en sneeuw;

á         de aanwezigheid van ongedierte en de daaruit voortvloeiende gevolgen;

á         moedwillige nalatigheid;

á         Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd;

á         normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;

á         verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht;

á         brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;

á         abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden -doch zich niet beperken- tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicali‘n;

á         zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;

á         buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;

á         gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;

á         Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie;

 

UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

 

8.10         Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien - tegen een negatief advies van Donker & Wit Tuintechniek in - Opdrachtgever eist, dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Doch zal Donker & Wit Tuintechniek alles in het werk stellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum te beperken.

 

8.11         Donker & Wit Tuintechniek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de Opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking, in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De Opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst, zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de Opdrachtgever Donker & Wit Tuintechniek aansprakelijk kan stellen.

 

8.12         Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade ontstaat, voortvloeiend uit constructies en/of werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken, dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

 

8.13         Donker & Wit Tuintechniek  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien er veranderingen optreden m.b.t. de geologische bodemgesteldheid, tenzij de tegenpartij het tegendeel kan bewijzen.

 

8.14         Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur.

 

8.15         Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien na het kandelaberen van de bomen, de bomen alsnog verloren gaan, het snoeien van de bomen en/of de struiken geschiedt  uitsluitend na overleg en in aanwezigheid van de Opdrachtgever.

 

8.16         Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bestaande grond moet worden afgegraven en die dan  vervuilde blijkt te zijn, alle hieruit voort vloeiende  kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

8.17         Bij levering van grond, planten, bomen, heesters, bollen en materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever zelf of derden, aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

 

8.18         Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de Opdrachtgever kunnen worden ge‘ist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

 

8.19         Indien de Opdrachtgever voorkennis heeft m.b.t. moeilijk te bestrijden vormen van onkruid( zoals daar zijn Japanse knoop, zevenblad. Heermoes etc.) is opdrachtgever verplicht dit voor aanvang van de werkzaamheden aan Donker & Wit Tuintechniek  te melden, bij het ingebreke blijven hiervan, aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele aansprakelijkheid, tevens aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele aansprakelijkheid indien er bij het opnemen van de eventuele opdracht er geen enkele zichtbare aanwijzing is, dat er zich moeilijk te bestrijden onkruid in de bodem bevind.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1            Indien een Opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

9.2            Donker & Wit Tuintechniek behoudt zich het recht voor om communicatie met Opdrachtgever en derden mede te mogen voeren, door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM. Voor inbreuk daarop door derden, kan Donker & Wit Tuintechniek niet instaan. Voor eventueel door Opdrachtgever geleden of te lijden schade, als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie, is Donker & Wit Tuintechniek niet aansprakelijk.

 

9.3            Evenmin aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Donker & Wit Tuintechniek ter hand zijn gesteld.

 

9.4            In geen geval aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde, of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

 

9.5            Donker & Wit Tuintechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicali‘n, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken, tenzij Opdrachtgever opdracht heeft gegeven door Donker & Wit Tuintechniek een onderzoek te doen c.q. te laten doen.

 

9.6            Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industri‘le eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Opdrachtgever Donker & Wit Tuintechniek in en buiten recht voor alle gevolgen, zowel financi‘le als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.

 

9.7            Donker & Wit Tuintechniek verplicht zich door Opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen, alsmede de van de Opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

 

9.8            Donker & Wit Tuintechniek dient in alle gevallen in staat te worden gesteld klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is, wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

 

9.9            Bij het be‘indigen van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster, aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Donker & Wit Tuintechniek de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de Opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de Opdrachtgever.

 

9.10         Indien Donker & Wit Tuintechniek materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Donker & Wit Tuintechniek geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door Opdrachtgever, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

 

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

 

10.1         Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Donker & Wit Tuintechniek, totdat alle vorderingen die de Donker & Wit Tuintechniek op zijn Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald;

 

10.2         Zolang de eigendom van de zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de Donker & Wit Tuintechniek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen;

 

10.3         De Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Donker & Wit Tuintechniek te bewaren;

 

10.4         De Donker & Wit Tuintechniek is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalings­verplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Opdrachtgever zal de Donker & Wit Tuintechniek te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Donker & Wit Tuintechniek;

 

10.5         Het is Donker & Wit Tuintechniek toegestaan fotoŐs te maken van de opdrachten, al dan niet verstrekt door derden en deze fotoŐs te gebruiken voor promotionele doeleinden;

 

10.6         Alle rechten van industri‘le of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Donker & Wit Tuintechniek afkomstige of door Donker & Wit Tuintechniek gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna, uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Donker & Wit Tuintechniek, ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Donker & Wit Tuintechniek Voorbehouden.

 

10.7         Voornoemde onder 10.1 t/m 10.7 opgenomen bepalingen laten de overige aan de Donker & Wit Tuintechniek toekomende rechten onverlet.

 

ARTIKEL 11. BETALINGEN

 

11.1         Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Donker & Wit Tuintechniek daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.

 

11.2         Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

 

11.3         Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Donker & Wit Tuintechniek moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de nieuwe incasso wetgeving zoals die is ingegaan op 1 juli 2012, zie berekening;

 

á            15% over eerste 2500 euro (minimum 40 euro);

á            10% over volgende 2500 euro;

á            5% over de volgende 5000 euro;

á            1% over de volgende 190.000 euro;

á            0,5% over het restant (met een maximum 6775 euro);

á            Over de kosten moet BTW worden geheven;

á            Bij meerdere vorderingen mag in het geval van een consument ŽŽn (1) aanmaningsbrief verstuurd worden waarin de verschillende vorderingen worden opgenomen en worden opgeteld (als het incassotraject nog niet in gang is gezet);

á            De kosten voor deze meerdere vorderingen mogen in ŽŽn (1) keer in rekening gebracht worden, dus als er bijvoorbeeld 3 vorderingen op 1 aanmaningsbrief staan, dan wordt er ŽŽn (1) keer 40 euro in rekening gebracht i.p.v. 3 keer 40 euro.

 

11.4         Indien termijnbetalingen tussen partijen zijn overeengekomen, dient deze telkens en niet later dan veertien (14) dagen waarop Donker & Wit Tuintechniek de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan.

 

11.5         Indien de Opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en veertien (14) dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Donker & Wit Tuintechniek op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 11.3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

11.6         Indien de Opdrachtgever de aanvang van de werkzaamheden binnen 14(veertien) dagen voor de geplande datum uitstelt, is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd om 15% onkosten in rekening te brengen, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van overmacht.

 

11.7         Donker & Wit Tuintechniek behoudt zich het recht voor om de creditwaardigheid te verifi‘ren bij Credit Safe en de desbetreffende condities aan te passen.

 

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

 

12.1         Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als:

a.          er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b.          de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c.           van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;

d.          de normale werktijd door capaciteit belemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;

 

12.2         Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Donker & Wit Tuintechniek bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Donker & Wit Tuintechniek

 

ARTIKEL 13. OMVANG VAN HET WERK

 

13.1         Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, b.v. snoei- en/of kapvergunningen, ontheffingen en/of andere voorzieningen b.v. verkeer, milieu en overlast die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

 

13.2         Opdrachtgever en Donker & Wit Tuintechniek kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

 

13.3         Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg, voor tijdens en na de werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden, wanneer de opdrachtgever ingebreke blijft is Donker & Wit Tuintechniek bevoegd zelf  deze werkzaam heden ter hand te nemen en de hieruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

14.1         Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever zijn bevoegd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Donker & Wit Tuintechniek of Opdrachtgever hun verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen, te weten:

 

14.2         Indien na het sluiten van de overeenkomst Donker & Wit Tuintechniek of Opdrachtgever ter kennis gekomen is, of dat er omstandigheden zijn te vrezen dat er een goede grond bestaat, dat Donker & Wit Tuintechniek of Opdrachtgever hun verplichtingen niet na zullen komen.

 

14.3         Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de overeenkomst nakomen is, de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

14.4         Voorts is Donker & Wit Tuintechniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

14.5         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de lopende vorderingen van Donker & Wit Tuintechniek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Donker & Wit Tuintechniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken conform de wet en overeenkomst.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

 

15.1         Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regels haar daartoe verplicht, zijn de door Donker & Wit Tuintechniek ingezette medewerker (s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden, ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.

 

15.2         Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Donker & Wit Tuintechniek niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie, die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Donker & Wit Tuintechniek voor zichzelf optreedt in een civiele – strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

15.3             Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Donker & Wit Tuintechniek voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Donker & Wit Tuintechniek, niet aan derden openbaren. Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

15.4             Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 is Donker & Wit Tuintechniek gerechtigd tot het vermelden - in hoofdlijnen - van de verrichte werkzaamheden aan (potenti‘le) klanten van Donker & Wit Tuintechniek en slechts ter indicatie van de ervaring van Donker & Wit Tuintechniek.

 

ARTIKEL 16. VERHUUR

 

Onderwerp van de overeenkomst.

16.1             Donker & Wit Tuintechniek verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Donker & Wit Tuintechniek draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

 

16.2             De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dag en/of dagen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 16.7 vermelde minimum termijn.

 

16.3             De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet akkoord gaat met de wijziging zal huurder dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen.

 

16.4             Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

 

16.5             Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing, tenzij anders is overeengekomen.

 

Duur van de huurovereenkomst.

 

16.6             De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van terug levering op het terrein van de verhuurder.

 

16.7             De minimale huurperiode bedraagt ŽŽn dag.

 

16.8             Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

16.9             Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

 

Aflevering.

 

16.10          De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan - en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging, eventuele wachttijden kunnen dan in rekening worden gebracht.

 

16.11          De huurder heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruik gereed te hebben ontvangen.

 

16.12          Transport van het materieel geschiedt voor risico van de verhuurder voor zover het door de verhuurder wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van het gehuurde gaat op de huurder over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven locatie.

 

16.13          De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden.

 

16.14          Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen van anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

16.15          Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

 

16.16          Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Donker & Wit Tuintechniek Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

 

16.17          Donker & Wit Tuintechniek is bevoegd gedurende de huur tijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

 

16.18          Indien huurder het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is huurder verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

 

Teruglevering.

 

16.19          Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat in te leveren. Tevens dienen eventuele losse onderdelen (zoals kabels e.d.) en reserve onderdelen, alsmede kapotte vervangen reserve onderdelen terug te leveren, bij vermissen worden deze onderdelen in rekening gebracht.

 

16.20          Huurder heeft het recht om bij terug levering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder.

 

Transport.

 

16.21          Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

16.22          Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.

 

16.23          Eventuele vertraging door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

 

16.24          Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen.

 

verzekering.

 

16.25          Huurder zal voor een allrisk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorg dragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Eigendom van het gehuurde.

 

16.26          Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

16.27          In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.

 

16.28          Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

16.29          De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als be‘indigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

 

ARTIKEL 17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

 

17.1             Het is Donker & Wit Tuintechniek toegestaan de uit enige overeenkomst (en) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

ARTIKEL 18. VERVALTERMIJN

 

18.1        Voorzover niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welken hoofden dan ook, jegens Donker & Wit Tuintechniek in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Donker & Wit Tuintechniek kan aanwenden.

 

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT

 

19.1             Op elke overeenkomst tussen Donker & Wit Tuintechniek en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 20. UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 

20.1             Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar.

 

20.2             Ingeval van uitleg en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

 

ARTIKEL 21. GESCHILLEN

 

21.1             Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

 

21.2             Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

21.3             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een verschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 22. SLOTBEPALING

 

22.1             Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.